Statut: tekst jednolity z poprawkami z grudnia 2012 roku

STATUT STOWARZYSZENIA "STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ- MILLENNIUM" POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. Organizacja nosi nazwę "Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej- Millennium" i zwana jest dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy "prawo o stowarzyszeniach". 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Koszalin.

§2 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju, gdy wymaga tego realizacja celów Stowarzyszenia.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA §3

Cele Stowarzyszenia: 1.Propagowanie kultury studenckiej i wspieranie wszelkich inicjatyw studenckich służących jej krzewieniu oraz innych, a w szczególności: a) organizowanie kursów, szkoleń, obozów, konferencji, wyjazdów i wycieczek w kraju i za granicą, b) prowadzenie działalności usługowej na rzecz studentów, c) organizowanie imprez studenckich, d) inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej, e)prowadzenie klubów studenckich, w tym działalności gastronomicznej i handlowej, f) wydawanie gazety studenckiej oraz innych materiałów drukowanych, g)propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej, h) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Stowarzyszenia zarówno w kraju jak i za granicą 2.Organizowanie stypendiów dla wyróżniających się studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej. 3.Promowanie Politechniki Koszalińskiej oraz regionu Pomorza Środkowego w kraju i za granicą. 4.Działanie na rzecz umacniania więzi między absolwentami Politechniki Koszalińskiej a Uczelnią oraz tworzenie tradycji akademickiej Politechniki Koszalińskiej 5.Promocja zawodowa studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej

§4 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1.Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej. 2.Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą. 3.Współpracę z władzami Politechniki Koszalińskiej. 4.Współpracę z organizacjami studenckimi, samorządami studenckimi, a w szczególności Parlamentem Studentów Politechniki Koszalińskiej. 5.Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia z kraju i za granicy.

§5 Stowarzyszenie może wchodzić w spółki prawa handlowego i cywilnego z osobami prawnymi i fizycznymi.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI §6 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a)członków zwyczajnych, b)członków honorowych, c)członków wspierających.

§7 1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która popiera cele Stowarzyszenia, deklaruje czynne uczestnictwo we wspólnym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów oraz bez zastrzeżeń zaliczy 3-miesięczny okres próbny. 2.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 3.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, fundacja, stowarzyszenie oraz inne podmioty pragnące wspierać statutowe cele i działalność Stowarzyszenia.

§8 1.O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, złożonej na ręce Sekretarza Stowarzyszenia, po 3-miesięcznym okresie próbnym podczas którego kandydat wykaże się zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia. 2.W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić kandydata z odbycia 3- miesięcznego okresu próbnego. 3.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu. 4.Nadanie godności członka wspierającego następuje przez Zarząd. Podstawą przyjęcia członka wspierającego jest jego deklaracja wyrażająca zamiar wspierania celów i działalności Stowarzyszenia zgodnie z §3 i §4 Statutu. 5.Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, w terminie 7 dni. Odwołania należy składać na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 6.Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w §8 pkt. 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

§9 1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: a)uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia, b)uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, c)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, d)zgłaszanie wniosków i propozycji władzom Stowarzyszenia. e)korzystania z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd. 2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do: a)brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, b)przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, c)płacenia ustalonych składek członkowskich. §10 1.Członek honorowy i wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, posiada prawa określone w §9. 2.Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. §11 1.Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka. 2.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: a)rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie, b)nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 6 miesięcy, c)śmierci członka. 3.Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: a)prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, b)popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia, c)działania na szkodę Stowarzyszenia. 4.Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w §11 pkt. 2b i w pkt. 3, członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni. Odwołania należy składać na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo zostaje zawieszone. 5.Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w §11 pkt. 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna. WŁADZE STOWARZYSZENIA §12 Władzami Stowarzyszenia są: a)Walne Zgromadzenie, b)Zarząd, c)Komisja Rewizyjna. §13 1.Wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem §16 pkt. 2 a) i b) oraz §22 pkt. 5 ) na drodze głosowania, którego formę określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. 2.Odwołanie władz Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3.W sprawach personalnych głosowanie jest tajne. §14 1.Walne Zgromadzenie jest Najwyższą Władzą Stowarzyszenia. 2.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a)zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, b)zatwierdzenie sprawozdania komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia - zwłaszcza finansowej, c)udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, d)uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, e)wybór i odwołanie Zarządu, f)wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej, g)uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, h)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, i)rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia w poczet jego członków, j)ustalanie wysokości składek, k)przyjmowanie w poczet członków honorowych, l)inne sprawy dotyczące Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie uchwali zgodę na ich rozpatrzenie. 3.Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych członków o ile wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali prawidłowo powiadomieni zgodnie z par. 15 punkt 3. 4.Uchwały w sprawach wymienionych w punktach 2 e) f) wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. §15 1. Walne Zgromadzenia są: a) zwyczajne, b) nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu. Sekretarz zdaje sprawę z działalności Stowarzyszenia w okresie poprzedzającym ostatnie Walne Zgromadzenie i ogłasza nazwiska nowo przyjętych członków. 3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pisemnie listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru także drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. 5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dwóch trzecich liczby członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. §16 1.Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, w tym: prezesa, 1-2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 2.Prezesa, wiceprezesów, skarbnika, sekretarza wybiera Walne Zgromadzenie ponadto w skład Zarządu wchodzą z urzędu: a)Rektor Politechniki Koszalińskiej lub wyznaczony przez niego Prorektor, b)Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej lub wyznaczony przez niego członek Zarządu PS PK. 3. Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata z tym że, kadencja członków Zarządu wymienionych w §16 pkt. 2 a) i b) trwa do czasu pełnienia przez nich ww. funkcji. 4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w czasie trwania kadencji, ma on prawo dokoptować członków, jednakże w ilości nie większej niż połowa składu wybranego przez Walne Zgromadzenie. §17 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a)realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu działania Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zgromadzenia, b)podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu oraz przedstawienia komisji rewizyjnej w celu zbadania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy c)podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa, d)powoływanie, koordynowanie działalnością wydziałów, sekcji lub komisji i powoływanie ich kierowników, e)układanie projektów preliminarza budżetowego i sprawozdań, f)przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, g)dysponowanie mieniem ruchomym i nieruchomym- jego nabycie lub zbycie w kwocie przekraczającej 10.000zł oraz finansami Stowarzyszenia, h)organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. §18 Prezes reprezentuje Stowarzyszenie, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na nich, czuwa nad wykonaniem statutu i zadań Stowarzyszenia oraz wraz z pozostałymi członkami Zarządu kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. §19 Wiceprezesi zastępują Prezesa w zakresie spraw powierzonych im przez Prezesa lub przez Zarząd. §20 Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, załatwia bieżące sprawy Stowarzyszenia, przygotowuje projekty preliminarzy i sprawozdań, prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia. §21 Skarbnik prowadzi nadzór nad bieżącymi finansami Stowarzyszenia w ramach preliminarza lub budżetu oraz uchwał Zarządu. Prowadzi ewidencję opłat składek członkowskich oraz przygotowuje rozliczenia poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia. §22 1.Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków. 2.Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie, ponadto w skład komisji wchodzi z urzędu Kanclerz Politechniki Koszalińskiej. 3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a)kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz zbadania w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania finansowego, b)składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, c)przyjmowanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu, odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia i ustania członkostwa. 5.Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata z tym, że kadencja Kanclerza PK trwa do czasu pełnienia przez niego swej funkcji. 6.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 7.W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, ma ona prawo dokoptować członków komisji, jednakże w ilości nie większej niż połowa składu wybranego przez Walne Zgromadzenie. 8.Posiedzenia komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący. MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA §23 Stowarzyszenie jest osobą prawną i może posiadać, nabywać, zbywać i obciążać wszelkiego rodzaju majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy oraz przyjmować zapisy i darowizny, a także prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: 94.99Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 90.04Z. Działalność obiektów kulturalnych 93.29Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 85.59B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 78.10Z. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 56.30Z. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.10A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 93.19Z. Pozostała działalność związana ze sportem 93.11Z. Działalność obiektów sportowych 79.11B. Działalność pośredników turystycznych 79.12Z. Działalność organizatorów turystyki 58.19Z. Pozostała działalność wydawnicza 58.14Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 73.11Z. Działalność agencji reklamowych 82.30Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 63.12Z. Działalność portali internetowych 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 47.91Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.79Z. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.11Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 59.14Z. Działalność związana z projekcją filmów 73.20Z. Badanie rynku i opinii publicznej §24 1.Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: a) składek członkowskich, b) dotacji, darowizn i zapisów, c) dochodów z własnej działalności gospodarczej, d) odsetek bankowych i innych operacji finansowych, e) dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych, f) subwencji osób prawnych. 2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 25 Środki finansowe pochodzące z dotacji i darowizn przeznaczone są na cele statutowe. § 26 Szczegółowe zapisy gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami. §27 Ustala się składkę członkowską płatną jednorazowo w wysokości 10,00 zł na rok, lub płatną miesięcznie w wysokości 1,00 zł. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku lub jeśli chodzi o opłaty miesięczne, do 15 każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. §28 1.Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa. 2.Dla ważności innych pism i dokumentów w tym umów zleceń lub o dzieło podpisywanych z osobami fizycznymi wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub Wiceprezesa, a w przypadkach szczególnych upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 29 1. Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów. Artykuł dodano dnia : 2008-04-17

Polecane:

www.daiglob.eu http://www.daiglob.eu/
przeprowadzki przeprowadzki inowrocław